Informacja o ochronie danych osobowych – korespondencja

  1. Strona główna
  2. Informacja o ochronie danych osobowych – korespondencja

Galen-Ortopedia Sp. z o. o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Galen-Ortopedia Sp. z  o. o.,  ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej lub w formie wydruku, w celu obsługi wysłanego zapytania przez formularz strony internetowej lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Administratora, udzielenia odpowiedzi oraz ewentualnego kontaktu telefonicznego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako udzielonej zgody w formie podania adresu email oraz ewentualnie numeru telefonu do kontaktu.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ww. celach przez okres do 5 lat od ostatniej korespondencji lub do czasu wycofania udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku na przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
  7. Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje brak możliwości obsługi korespondencji oraz udzielania na nią odpowiedzi, a także brak możliwości kontaktu telefonicznego. W takim przypadku wszelkie sprawy można załatwić osobiście w siedzibie Administratora lub tradycyjną korespondencją.
Menu