Informacja o ochronie danych osobowych dla Pacjentów

 1. Strona główna
 2. Informacja o ochronie danych osobowych dla Pacjentów

Galen-Ortopedia Sp. z o. o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Galen-Ortopedia Sp. z  o. o.,  ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń

oraz Galen Rehabilitacja Sp. z o. o., ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń jako Współadministrator.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej przez Współadministratorów na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.),
  • 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  • 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – w zakresie prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną jeżeli Pani/Pan wraził taką prośbę i udzielił zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie serwisu oprogramowania i sprzętu oraz obsługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi lub do czasu wycofania udzielonej zgody w zakresie, którego zgoda dotyczyła.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan także prawo wycofania udzielonej zgody na przesyłanie informacji drogą mailową oraz wykorzystywania adresu e-mail w dowolnej chwili.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 5. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a w celu przesyłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dobrowolne. Brak zgody na kontakt mailowy i nie podanie adresu e-mail uniemożliwi Administratorowi przesyłanie Pani/Panu informacji w ten sposób.
Menu